AD BULE,NOXY 18L

Ad Blue NOXy® jest 32,5% wodnym roztworem mocznika o barwie przeźroczystej lub lekko żółtej. Jest nietoksyczny, niepalny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Ad Blue NOXy® stosowany jest w technologii oczyszczania spalin w silnikach Diesla wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej).

Produkt nie wykazuje niepożądanego działania zdrowotnego. Mocznik będący składnikiem Ad Blue NOXy® nie posiada właściwości mutagennych, rakotwórczych oraz działających szkodliwie na rozrodczość. Ponadto substancja ta nie działa drażniąco na skórę i oczy oraz nie wykazuje działania uczulającego. W przypadku dłuższego kontaktu ze skórą, oczami może powodować podrażnienia. Wśród pracowników narażonych na działanie Ad Blue NOXy® nie stwierdzono przypadków zatruć lub chorób zawodowych.

Mocznik będący składnikiem Ad Blue NOXy® ulega łatwo biodegradacji i nie ulega biokumulacji. Na podstawie przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa, mocznik nie spełnia kryteriów substancji PBT (substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji).