Kwasek cytrynowy 25 kg

Stosowany w produktach spożywczych – oznaczenie kodowe E330 - jako regulator kwasowości, a tym samym składnik wydłużający żywotność produktów. Nie jest konserwantem, lecz obniżając pH podnosi trwałość części witamin i związków odżywczych.

 • Nazwa: Kwas cytrynowy
 • Synonimy: Kwasek cytrynowy, e330, 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy kwas monohydrat
 • EAN: 5949-29-1
 • WE: 201-069-1
 • Zastosowanie: 
 • Powszechnie stosowany w produktach spożywczych – oznaczenie kodowe E330 - jako regulator kwasowości, a tym samym składnik wydłużający żywotność produktów.
 • Nie jest konserwantem, lecz obniżając pH podnosi trwałość części witamin i związków odżywczych.
 • Półprodukt w produkcji innych chemikaliów organicznych i preparatów; produkty do pielęgnacji ciała, detergenty, środki czyszczące i inne produkty gospodarstwa domowego.

Opis produktu:

Kwas cytrynowy wykorzystuje się w przemyśle spożywczym jako dodatek odpowiedzialny za poziom pH – regulator kwasowości – oraz przeciw utleniacz. Sam kwasek cytrynowy - wbrew obiegowym opiniom nie jest środkiem konserwującym, ale dodanie nawet niewielkiej jego ilości znacząco obniża pH co powoduje wytworzenie kwaśnego przyjaznego np. witaminom środowiska. Dzięki takim warunkom witaminy i inne ważne składniki produktów żywnościowych wykazują dłuższą żywotność. Poziom stosowania w produktach nie jest w żaden sposób określony bądź ograniczony. Stosuje się go między innymi przy produkcji wyrobów czekoladowych i kakaowych, przetworów owocowych, nieprzetworzonych ryb, skorupiaków, mięczaków a także prazy paczkowaniu świeżo mielonego mięsa.

W kosmetyce wykorzystuje się jego właściwości przeciwutleniające do walki z wolnymi rodnikami, co ogranicza uszkodzenia komórek skóry i spowalnia procesy jej starzenia.

Ponadto, kwas cytrynowy znajduje zastosowanie w procesach produkcji:

 • Papieru,
 • Innych chemikaliów,
 • Detergentów i środków czyszczących,
 • Wyrobów budowlanych,
 • Polimerów i wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • Rafinacji ropy naftowej,
 • Farb i powłok lakierniczych.

Środki ośtrożności:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywanie:

 • Substancje przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu magazynowym.

SKU: KOS-00001