SODA KAUSTYCZNA 25kg FV wodorotlenek sodu DLA FIRM

UWAGA!

Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Oferta skierowana jest tylko i wyłącznie dla firm. W szczegółach zamówienia prosimy o podanie nazwy i numeru NIP firmy.

 • Nazwa chemiczna: Wodorotlenek sodu.
 • Synonimy: Caustic soda; Sodium hydroxide (Na(OH)); Sodium hydrate; sodium hydroxide, solid.
 • Numer CAS: 1310-73-2
 • WE: 215-185-5
 • Postać: Płatki.
 • Zastosowanie:
 • Różnorodne zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego oraz w wielu innych branżach gospodarki.
 • Stosowany do otrzymywania mydła, celulozy, barwników oraz wielu związków chemicznych, a także jako czynnik do korygowania pH.
 • Wodorotlenek sodu posiada właściwości myjące i dezynfekujące.

Opis produktu:

Wodorotlenek sodu, soda kaustyczna lub w formie roztworu wodnego ług sodowy - żrąca silnie reaktywna zasada. Zastosowanie ługu sodowego odnajduje się w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodowym w produkcji środków powierzchniowo czynnych, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym wodorotlenek sodu wykorzystywany jest przez masarnie, mleczarnie oraz cukrownie jako środek dezynfekująco-czyszczący.

Ze względu na swoje właściwości biobójcze wodorotlenek sodu jest powszechnie stosowany w hodowli zwierząt inwentarskich do dezynfekcji uli, kurników, chlewni, stajni, obór itp. W formie ługu sodowego - trzy procentowego roztworu wodnego - świetnie sprawdza się jako środek do prewencyjnej i planowej dezynfekcji powierzchni inwentarskich i hodowlanych.

Soda kaustyczna używana jest również jako czynnik aktywny – w formie 1-3 % roztworu wodnego – w matach dezynfekcyjnych do prewencyjnej dezynfekcji wewnątrz gospodarstwa np. przed wejściami na teren hodowlany, na drogach dojazdowych do magazynu pasz i wywozu obornika. Jak również w razie ogłoszenia epidemii pryszczycy, pomoru lub innej zakaźnej choroby inwentarza.

Soda kaustyczna jest powszechnie stosowana w sadownictwie w Europie zachodniej, jako środek prewencyjny lub zwalczający uciążliwe infekcje grzybowe – potocznie nazywane rakiem drzew owocowych i winorośli. Holenderscy eksperci tacy jak mi Peter van Arkel, zalecają stosowanie 10 % ługu sodowego - roztworu wodnego wodorotlenku sodu - do zabezpieczania długich czopów po zimowym cięciu drzew i winorośli, jak również zwalczanie przy jego pomocy zrakowaceń występujących na pniach i konarach. Roztwór wodorotlenku sodu jest szczególnie polecany do zabezpieczeń ran nieoczyszczonych.

Uwaga! Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Oferta skierowana jest tylko i wyłącznie dla firm.

Właściwości:

Oznakowanie:

 • Numer UN: 1823
 • Grupa pakowania: II

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

SKU: KC-00001